Poppystamps Dies - Holiday Beards

Poppystamps Dies - Holiday Beards

$5.99
Add to Wishlist
Poppystamps Dies  - Holiday Beards  Description 0.5 to 0.6 inch wide, 0.6 to 0.8 inch tall beards (1.3 to 1.5 cm wide, 1.5 to 2 cm tall beards)

Poppystamps Dies  - Holiday Beards 

Description 0.5 to 0.6 inch wide, 0.6 to 0.8 inch tall beards

(1.3 to 1.5 cm wide, 1.5 to 2 cm tall beards)